PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

1937 m. kovo 15 d.     Pakruojyje įsteigta Valstybinė viešoji biblioteka. Pirmuoju bibliotekos vedėju dirbo Pakruojo pradinės mokyklos mokytojas Aleksandras Kripas. 1937 m. pabaigoje bibliotekos fonde priskaičiuota 1000 vnt. dokumentų, skaitė 100 skaitytojų.
1940 m.     Per nepilnus trejus savo gyvavimo metus biblioteka nesuspėjo suvaidinti žymesnio kultūrinio vaidmens.
1940 m.     Lietuvos okupacija pakeitė bibliotekos darbą: prasidėjo fondo valymas, seną literatūrą keitė tarybinės ideologijos spaudiniai.
1941 m.     Karo metais biblioteka buvo uždaryta, daug knygų dingo.
1944 m.     Praėjus frontui darbas buvo pradėtas 1944 m. Trūko kvalifikuotų bibliotekininkų, darbuotojai dažnai keitėsi. Knygų fondą sudarė iki 2000 vnt. dokumentų. Periodiniai leidiniai nebuvo komplektuojami.
1950 m.     Pakruojis tapo rajono centru, o viešoji biblioteka rajonine. Skaitė 500 skaitytojų, knygų fonde jau buvo 4000 vnt. dokumentų. Bibliotekos patalpos buvo privačiame name (dabar ten skveras prie knygyno). Kūrėsi kaimo bibliotekos. 1953 m. jų buvo 8, 1954 m. – 10, 1957 – 15. Viešajai bibliotekai tapus rajonine, prasidėjo nauja bibliotekinio darbo forma – metodinis vadovavimas kaimo bibliotekoms.
1961 m.     Pakruojyje pastačius naujus kultūros namus, biblioteka buvo perkelta į šias patalpas.
1977 m.     Rajono bibliotekos sujungiamos į centralizuotą sistemą. Pakruojo rajoninė biblioteka tapo Pakruojo rajono centrine biblioteka su 6 skyriais ir 36 filialais.
1996 m.     Pakruojo rajono tarybos sprendimu centrinė biblioteka tapo Pakruojo rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Tais pačiais metais viešajai bibliotekai suteiktas ekonominis savarankiškumas, kuris leidžia tikslingai ir racionaliai panaudoti gautas lėšas.
1998 m     Išsipildė sena bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų svajonė turėti tinkamas patalpas. Biblioteka, išbuvusi beveik 40 metų kultūros namų pastate, 1998 m. spalio mėnesį perkelta į miesto centre suremontuotas patalpas adresu Vytauto Didžiojo g. 41. Tais pačiais metais rajono valdybos sprendimu bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio vardas.
2000 m.     Švedijos Mariestado miesto Gamtos apsaugos draugija padovanojo bibliotekai kompiuterį su visa įranga. Tai buvo pirmas kompiuteris, skirtas skaitytojams.

Šiuo metu Juozo Paukštelio viešąją biblioteką sudaro 2 skyriai, 22 kaimo ir Linkuvos miesto filialai. Dirba 44 darbuotojai. Kasmet rajone aptarnaujama iki 7000 nuolatinių skaitytojų. Bibliotekos fondą sudaro 215,1 tūkst. vnt. dokumentų. Nuolat organizuojami knygų pristatymai, literatūrios parodos, kiti renginiai, populiarinantys knygą. Viešojoje bibliotekoje veikia interneto skaitykla, užsienio kalbų mokymosi centas. Visuose rajono filialuose atidaryti viešieji interneto prieigos centrai. Kuriama šiuolaikiška, moderni biblioteka – bendruomenės informacijos, kultūros ir savišvietos centras.

Į viršų