PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Šilalės rajono biblioteka įkurta 1937 metais. Jai vadovauti buvo paskirtas pradinės mokyklos vedėjas Albinas Monstvila. Kiek pirmosiomis dienomis buvo bibliotekoje knygų – tikslių žinių nėra. Remiantis vietos gyventojų prisiminimais, 1940 m. pradžioje knygų fondas siekė apie 1000 tomų.

1937 - 1938 m. biblioteka periodinių leidinių negavo. Kiek vėliau Šilalės valsčiaus biblioteka gaudavo tokius periodinius leidinius, kaip “Lietuvos aidas“, „Karys“, „Židinys“ ir laikraščių žydų kalba. Pirmaisiais metais bibliotekoje skaitė 39 skaitytojai, kuriems išduota 1290 egz. knygų.

1938 m. gruodžio 1 d. bibliotekai vadovauti buvo paskirtas Kazys Juozapaitis, o 1940 m. lapkričio 30 d. bibliotekos vadovu tapo Pranas Didoras.

1941 metais prasidėjus karui, biblioteka sudegė. Liko tos knygos, kurios buvo pas skaitytojus. Tuometinio bibliotekos vedėjo Prano Didoro dėka pavyko surinkti kelis šimtus knygų. Rimtam darbui biblioteka atsikūrė tik 1945 m. rugsėjo mėnesį. Atkūrimo sąlygos buvo labai sunkios. Nebuvo reikiamų patalpų, trūko knygų, specialistų. O svarbiausia nebuvo žmogaus, kuris galėtų organizuoti darbą sudėtingu pokario metų laikotarpiu.

Skaitytojų skaičius kasmet didėjo. Jei 1945 m. biblioteka naudojosi tik 30 skaitytojų, 1948 – 119, tai 1950 – 223 skaitytojai. Didėjant skaitytojų skaičiui, atitinkamai didėjo ir literatūros išdavimas. 1945 m. jis siekė 180 egz., 1950 – 5103 egz.

1950 m. Šilalės biblioteka tapo rajonine. Išaugo knygų fondai, skaitytojų skaičius. Buvo padidintas ir darbuotojų skaičius: 1951 m. – 2 darbuotojai, 1953 m. – 3, 1958 m. dirbo 4 darbuotojai. 1953 m. rugsėjo mėn. įvyko pirmoji skaitytojų konferencija.

1956 m. bibliotekos vedėjo pareigose pradėjo dirbti pirmasis specialistas – bibliotekininkas – Agota Andrijauskaitė – Juškienė, kuri bibliotekai vadovavo iki 1961 m. Nuo 1961 m. iki 1965 m.  bibliotekai vadovavo Juzefa Zonytė.

1945 – 1957 m. biblioteka buvo patalpinta viename kambaryje. Jame išsiteko tik knygų fondai. 1958 m. biblioteka gavo antrą kambarį, kuriame buvo atidaryta skaitykla.

1960 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 2240 skaitytojų (69 proc. visų gyventojų). Nuo 1965 m. iki 1977 m. bibliotekai vadovavo Ona Budrienė.

1965 – 1976 m. Šilalės rajoninės bibliotekos skaitytojų skaičius palaipsniui mažėjo, tačiau literatūros išdavimas skaitytojams išaugo iki 39938 egz. Knygų fondą sudarė 23548 egz. įvairios literatūros. Rajoninė biblioteka teikė metodinę paramą 44 kaimo bibliotekoms.

1977 m. rajone įvykdyta bibliotekų tinklo centralizacija.  Rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę biblioteką su 32 filialais kaimo vietovėse (uždaryta 12 neperspektyvių kaimo bibliotekų). Centrinėje bibliotekoje veikė šie skyriai: metodikos, knygų komplektavimo ir tvarkymo, (knygų fondo saugojimo ir mainų rezervininis sektorius), skaitytojų aptarnavimo (sektorius darbui su jaunimu), bibliografinis – informacinis, vaikų literatūros, ūkinis – techninis skyrius. Rajoninei bibliotekai pradėjo vadovauti Liucė Lukošiutė - Montvilienė. Bibliotekoje 1978 m. dirbo 21 darbuotojas.

1982 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Aldona Daukšaitė – Jankauskienė. Tuo metu rajoninė biblioteka skyrė didelį dėmesį skaitytojų skaitymo kultūros ugdymui.

1985 m. sistemoje dirbo vienas darbuotojas su bibliotekiniu aukštuoju išsilavinimu, 24 su spec. bibliotekiniu išsilavinimu, du darbuotojai studijavo neakivaizdiniu būdu VVU, 3 – Vilniaus kultūros mokykloje. Tais metais keletą mėnesių bibliotekai vadovavo Danutė Mockaitytė – Petkuvienė. 1985 m.  pabaigoje bibliotekai pradėjo vadovauti Ona Naujokaitė – Bajorinienė.

1987 m. Centrinė biblioteka šventė savo veiklos 50 m. jubiliejų. Tais metais bibliotekai pradėjo vadovauti Virginija Raštutienė.

Po 1992 metų reorganizacijos, biblioteka tapo Miesto biblioteka, filialai priklausė kultūros skyriui, bibliotekai pradėjo vadovauti Donata Litvinienė.

1997 metais biblioteka tapo Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka, kuriai priklausė 26 filialai kaimuose. Šiais metais biblioteka paminėjo savo veiklos 60 metų jubiliejų.

2002 metais uždarytas  neperspektyvus bibliotekos, Balsių kaimo filialas.

2003 m. sausio mėn. bibliotekai pradėjo vadovauti Zita Lazdauskienė. 2003 m. balandžio mėn. bibliotekai vadovavo Stasys Aužbikas. Nuo 2003 liepos mėn. bibliotekai vadovavo Kostas Mačionis.

2007 m. biblioteka šventė savo veiklos 70 metų jubiliejų.

Nuo 2010 m. gruodžio mėn. bibliotekai pradėjo vadovauti Astutė Noreikienė.

Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė kultūros švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai (rankraščiai, garsiniai, regimieji, vaizdiniai, elektroniniai ir kt.), sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios.  Bibliotekoje taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.

Bibliotekos steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba, kuri steigia, reorganizuoja ir likviduoja biblioteką Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Šiuo metu bibliotekai priklauso 25 kaimų filialai. Bibliotekos kaimų filialai vykdo Viešajai bibliotekai priskirtas funkcijas, jie pavaldūs Viešosios bibliotekos direktoriui.

Gerinant veiklos kokybę, atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir informacinių technologijų sklaidą, kompiuterizuoti visi pagrindiniai bibliotekos veiklos procesai: dokumentų komplektavimo ir apskaitos, darbo su vartotojais, buhalterinės apskaitos. Bibliotekos vartotojai aptarnaujami elektroniniu būdu. Nuo 2000 m. Viešoji biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema), o nuo 2006 m. sausio 1 d. įdiegtas LIBIS  skaitytojų aptarnavimo posistemis. Dabar visiems viešosios bibliotekos skaitytojams išduodamas vieningas skaitytojo bilietas, kuris galioja visoje Lietuvoje.

2009 m. Viešojoje bibliotekoje startavo projektas „Bibliotekos pažangai“. Šio projekto dėka buvo kompiuterizuota Viešoji biblioteka ir jos filialai. Šis projektas iš esmės pakeitė bibliotekos siūlomas paslaugas bei jų efektyvumą.

Į viršų