PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Trakai nuo Lietuvos valstybės susikūrimo užėmė reikšmingą vietą krašto istorijoje. Nuo seno Trakai Lietuvai buvo svarbus regionas ne tik prekybiniu, visuomeniniu, politiniu, bet ir kultūriniu aspektu. Visus traukia ne tik unikalus Trakų gamtovaizdis, sena istorija, bet ir skirtingų tautų kultūra. Dar XV a. pradžioje Ghillebert de Lannoy kelionių aprašyme akcentuoja, kad Trakai – didelis, atviras ir daugiatautis miestas. Trakai priklauso Vilniaus kraštui. Trakų miestas atsigavo tik po lenkų okupacijos, kai 1939 m. vėl buvo grąžintas Lietuvai.
     Lietuvos Švietimo ministro K. Jotauto 1940 m. kovo 19 d. įsakymu Trakuose steigiama viešoji valstybinė biblioteka. Bibliotekos vedėja skiriama Veronika Čibiraitė. Trakų viešoji valstybinė biblioteka įsikūrė Vytauto g. 10. Nuo 1942 m. spalio 20 d. vedėju dirbo Stasys Ivanauskas. Tuo metu bibliotekoje buvo 2 052 knygos, 156 skaitytojai, išduodama apie 200 knygų.
     1950 m. buvo pakeistas šalies administracinis ir teritorinis padalijimas: vietoj 41 apskrities sudaryti 87 rajonai, vienas iš jų – Trakų. 1953 m. Trakų biblioteka pavadinta rajonine. Joje, vadovaujant vedėjai Irenai Grigorjevai, dirbo 4 darbuotojai. Visame rajone buvo tik vienas bibliotekininkas su specialiuoju viduriniu išsilavinimu.
Nuo 1954 m. Trakų rajoninei bibliotekai ima vadovauti vedėja Aldona Pilienė, išdirbusi vadovaujantį darbą iki 2003 metų. Apdovanota už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje Lietuvos respublikos Prezidento dekretu Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsniomedaliu (1997 m.); už žmogiškojo kapitalo ugdymą, iniciatyvumą įdiegiant bibliotekų programinę įrangą, pastangas išsaugoti etnokultūros paveldą, kraštotyros leidinius Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio nominacija (2003 m.). Biblioteka pradeda kuruoti ir teikti metodinę pagalbą 1 miesto, 2 vaikų ir 14 kaimo bibliotekų. Nuo 1955 m. buvo pertvarkyti rajono masinių bibliotekų fondai: lankytojams sudaryta galimybė laisvai prieiti prie lentynų ir patiems išsirinkti norimą knygą.
     Bibliotekų daugėjo: 1956 m. buvo 16, 1960 m. – 21, o 1962 m. 42 bibliotekos, iš jų: 4 miesto – Trakų rajoninė, Vievio, Lentvario, Rūdiškių ir 38 kaimų. Tuo metu rajoninės bibliotekos knygų fondą sudarė 15 000 knygų, skaitė 1358 skaitytojų, išduota 23 000 knygų.
     1977 m. vyksta respublikos bibliotekų centralizacija. Trakų rajoninė biblioteka tampa Centrine biblioteka su 5 miesto ir 33 kaimo filialais. Biblioteka turėjo 395 590 egz. knygų fondą, 29 596 skaitytojų, buvo išduota 609 896 egz. knygų. Buvo centralizuotas spaudinių komplektavimas ir katalogavimas. Centrinė biblioteka tampa atsakinga už personalo kvalifikaciją, skaitytojų telkimą, informacinę, kraštotyros, metodinį darbą, vykdo visas bibliotekų veiklos funkcijas. Įkuriami 5 centrinės bibliotekos skyriai: metodikos, knygų komplektavimo, skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos–informacijos ir vaikų literatūros skyriai.
Rajone nuo 1965 m. iki 1987 m. buvo rengiamos rajoną garsinusios knygų šventės, nuo 1988 m. aštuonis metus vyko ,,Poezijos pavasaris“ šventės.
1985 m. Centrinė biblioteka perkeliama į naujas patalpas kultūros rūmuose, Vytauto g. 69. Pagerėjo skaitymo ir darbo sąlygos skaitytojams ir darbuotojams.
   1995 m. spalio 12 d., Kultūros ministerijos ir rajono savivaldybės potvarkiu, centrinė biblioteka pervadinama į Trakų rajono savivaldybės viešąją biblioteką. 1996 m. veikė 5 miestų ir 23 kaimo filialai.
    1994 m. viešoji biblioteka įsigyja pirmąjį kompiuterį. 1997 m. pradedamas elektroninio katalogo kūrimas ir įsijungiama į Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) kūrimą. 2007 m. įdiegtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas.
    2000 m. reorganizuojamas Trakų rajonas: įkuriama Elektrėnų savivaldybė, Grigiškių miestas prijungiamas prie Vilniaus. Jiems perduodamos 3 miesto ir 7 kaimo bibliotekos. Rajone lieka 1 Viešoji biblioteka su 2 miesto ir 17 kaimo filialų.
2001 m. viešojoje bibliotekoje pradeda veikti 4–ių darbo vietų interneto skaitykla. Fonde 63 255 fiz. vnt. spaudinių, skaito 2316 vartotojų, per metus apsilanko 23 460 lankytojų, išduodama 71 890 fiz. vnt. spaudinių.
      Nuo 2004 m. Trakų viešajai bibliotekai pradeda vadovauti direktorė Danguolė Banevičienė. Tais pačiais metais Vaikų literatūros skyrius perkeliamas į kitas patalpas Trakų vidurinėje mokykloje, Birutės g. 44.
     2008 m. viešoji biblioteka dalyvauja LR Vidaus reikalų ministerijos projekte ,,Viešosios interneto prieigos taškų plėtra“. Bibliotekos filialuose įkuriami 6 VIPT centrai su 26 kompiuterizuotomis darbo vietomis.
2008 – 2010 m. dalyvaujant projekte ,,Bibliotekos pažangai“, Trakų rajono bibliotekose buvo įrengtos 62 kompiuterizuotas darbo vietos su daugiafunkciniais įrenginiais. 2009 m. viešojoje bibliotekoje atidaroma naujai įrengta 10 vietų interneto skaitykla.
2010 m baigti kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai.
Lankytojams teikiama nemokama prieiga prie interneto.
     Šiuo metu Trakų viešoji biblioteka yra didžiausia savivaldybės biblioteka, bibliografinio, informacinio ir metodinio darbo centras, koordinuojantis 15 –os filialų darbą. Jos fonde yra 65 400 fiz. vienetų dokumentų, , per metus išduodama arti 70 000 fiz. vnt. spaudinių, apsilanko per 37 000 lankytojų.
     Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 234 200 fiz. vienetų dokumentų, per metus išduodama 266 000 fiz. vnt. spaudinių, apsilanko beveik 173 000 lankytojų.
     Rajone dirba 35 bibliotekiniai darbuotojai, iš jų: su aukštuoju išsilavinimu - 21, su aukštesniuoju -10, kitą išsilavinimą turi 4 darbuotojai.
2010 m. pradėjo veikti Trakų viešosios bibliotekos svetainė <http://www.trakai.rvb.lt>;
     Prie Viešosios bibliotekos nuo 1999 metų veikia rajono literatų brolija ,,Aukuras“. Išleisti trys almanachai: ,,Paparčio žydėjimas“ (2001 m.), ,,Trakuvos poezija“ (2004 m.) ir ,,Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.), pastarajame publikuojama 42 rajono literatų kūryba.
Rajono bibliotekininkus vienija prie bibliotekos įsteigta Trakų rajono bibliotekininkų draugija.

Į viršų