PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija vienija Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas ir joms atstovauja, siekdama bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo. Šiuo metu  57 savivaldybių viešosios  bibliotekos iš 60  yra asociacijos narės. Tai viena iš skaitlingiausių bibliotekų asociacijų, atstovaujanti iš viso 1281 šalies biblioteką, kuriose dirba  2516 profesionalių darbuotojų.

Asociacija veikia pagal įstatus, jos aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, veiklai vadovauja taryba, išrinkta trejiems metams, susidedanti iš pirmininko ir 8 narių, atstovaujančių etninius Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Žemaitiją.

Asociacijai nuo 2012 m. balandžio 18 d. vadovauja Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos buveinė šiuo metu yra Vilniuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr. 51.

Trumpa istorija.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija oficialiai įkurta 1999 metais, nors jos ištakos siekia praėjusio amžiaus devintą dešimtmetį, kai tuometinės Vilniaus centrinės bibliotekos direktorius Vytautas Gudaitis ir dalis aktyvių bibliotekų direktorių kėlė ir sprendė bendras visų problemas. Steigėjos buvo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Asociacijos pirmininku nuo 1999 m. iki 2012 m. buvo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius, tarybos narėmis Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė ir Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė.
Tuo metu nuveikta daug gražių darbų. Vienas svarbiausių – viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Organizuoti seminarai „ant ratų“. Viešųjų bibliotekų direktoriai, pavaduotojai ar jų deleguoti darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Jungtinės Karalystės Hampšyro grafystės, Vengrijos, Čekijos, Prancūzijos, Skandinavijos šalių, Austrijos, Lenkijos, Estijos bibliotekomis. Asociacijos nariai dalyvavo stažuotėse Suomijoje, Švedijoje, Islandijoje, Danijoje, parsivežė idėjų apie bibliotekų statybas bei jų modernizavimą. Tai sudarė sąlygas asociacijos tarybai inicijuoti „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos“ parengimą ir patvirtinimą.
Nemažai asociacija nuveikė tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Jos nariai dalyvavo metinėse IFLA konferencijose, seminaruose Rygoje, Taline, taip pat Lenkijoje, Rusijoje, Kryme, perskaitė ne vieną pranešimą apie Lietuvą. Suorganizuotas ne vienas seminaras ar konferencija ir Lietuvoje (Vilniuje, Šilutėje, Klaipėdoje), kartu su Lietuvos bibliotekų darbuotojais pranešimus skaitė kolegos iš Estijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių. Informacija apie Lietuvos viešąsias bibliotekas buvo skleidžiama bendraujant su LR Seimo nariais, Vyriausybės, kitų įstaigų ir organizacijų atstovais, bendradarbiaujant su žiniasklaida. Tarybos nariai dalyvavo įvairių komisijų darbe, projektų rašyme. Tik projektų dėka buvo galima organizuoti minėtas priemones, dalyvauti renginiuose ir pasiekti laimėjimų. Dalyvavimas Atviros visuomenės instituto Budapešte skelbiamuose projektuose sudarė prielaidas keturioms Lietuvos viešosioms bibliotekoms (Vilniaus, Klaipėdos, Zarasų ir Utenos) tapti modelinėmis bibliotekomis Centrinei ir Rytų Europai.

Veiklos principai: atvirumas, protingumas, sąžiningumas, atsakomybė, pagarba sau ir kitiems.

 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos gairės. Asociacija yra visuomeninė institucija, siūlanti dirbti kartu – bendromis jėgomis kelti tikslus, spręsti problemas, priimti sprendimus ir siekti juos įgyvendinti. Todėl  vienas svarbiausių asociacijos uždavinių ir yra visų asociacijos narių sujungimas į vieną galingą kumštį, t. y.  vidinis asociacijos stiprinimas, viešųjų bibliotekų veiklos koordinavimas, projektų derinimas, rūpinimasis bendradarbiavimu. Jis įgyvendinamas šiomis priemonėmis: visiems Asociacijos nariams teikiama metodinė pagalba, kuriama informacijos teikimo ir tarpusavio ryšių stiprinimo sistema.
Labai svarbus asociacijos uždavinys – tinkamai atstovauti ir pristatyti viešąsias bibliotekas visuomenei, žiniasklaidai, valdžios institucijoms (vietos ir respublikos), taip pat atstovauti ir tarptautinėse organizacijose. Ieškoma būdų  ginti viešųjų bibliotekų ir jų darbuotojų interesus, tinkamesnių komunikacijos formų ir įstatymų numatytose ribose siekiama palankesnių mums sprendimų. Teikiami  projektai ir pasiūlymai Vyriausybei bei vietinės valdžios institucijoms dėl normatyvinių aktų, susijusių su viešosiomis bibliotekomis bei jų veikla, kviečiami politikai į bendrus renginius, organizuojami apskrito stalo pokalbiai. Tarptautiniu lygmeniu mezgami ryšiai su bibliotekas atstovaujančiomis institucijomis, vykstama į jų organizuojamus renginius.
Asociacija ne tik bendraujanti, bendradarbiaujanti ir puikiai sutarianti viduje, tačiau ir turinti daug partnerių, bendraujanti su kitomis organizacijomis, plėtojanti ryšius su kitų šalių giminingomis organizacijomis. Palaikomi ryšiai su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos savivaldybių asociacija, apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, mokslinių bibliotekų asociacija, kitomis asociacijomis, su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, žurnalo „Tarp knygų“ redakcija, kitomis kultūros leidinių redakcijomis. Pasirašomos bendradarbiavimo sutartys su kitų šalių viešąsias bibliotekas atstovaujančiomis asociacijomis.
Kiekviena  viešoji biblioteka yra savita savo vykdomomis veiklomis, todėl asociacijos darbe labai svarbus aspektas  – gerosios viešųjų bibliotekų patirties sklaida Lietuvoje ir užsienyje, taip pat informacijos apie pačios asociacijos veiklą, jos tikslus ir uždavinius sklaida. Tam  rašomi ir įgyvendinami įvairūs projektai, kuriami straipsniai.
Gerosios savivaldybių viešųjų bibliotekų patirties ir asociacijos veiklos sklaida turėtų formuoti teigiamą įvaizdį visuomenėje, gerinti ryšius su ja. Tai dar vienas asociacijos uždavinių.
Dar viena labai svarbi asociacijos veiklos kryptis – organizuoti ir remti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą. Stengiamasi, kad būtų sukurta veiksminga kultūros specialistų atestavimo ir horizontalios bei vertikalios karjeros planavimo sistema bei tobulinamas darbo užmokesčio teisinis reguliavimas.
Asociacijos sėkmės garantas – visų pozityvus mąstymas ir nusiteikimas, mokėjimas kartu dirbti ir džiaugtis vieniems kitų pasiekimais, laimėjimais, taip pat žinojimas, kad tai, ką Asociacijos nariai daro, yra svarbu.

Į viršų